Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра банківської справи і фінансових послуг

Рік заснування – 1998
61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, лекційний корпус, ауд. Л-44, Л-45.
Тел. +38 (057) 702-11-86, 3-00 (внутрішній)

E-mailbanking.kaf.98@ukr.net
Сайтwww.banking.hneu.edu.ua
ВідеоКанал кафедри: https://www.youtube.com/channel/UC17R80lQ2AFPmx9W0yiYF7g
Instagram: https://www.instagram.com/kafbanking_khneu/
Telegram: https://t.me/banking_hneu

Завідуючий кафедрою – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України КОЛОДІЗЄВ Олег Миколайович.

Наша кафедра – випускаюча кафедра факультету фінансів і обліку.

14 травня 2018 року Кафедра “БАНКІВСЬКА СПРАВА” відзначила своє 20-річчя від дня заснування.

Кафедра банківської справи і фінансових послуг випускає:

В даний час на кафедрі працюють 11 викладачів, кожен з яких має багатий досвід практичної роботи в галузі «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», серед яких 3 доктора наук, професора і 8 викладачів мають вчене звання та вчений ступінь.

Кафедра банківської справи і фінансових послуг готує фахівців у відповідності з прийнятою Концепцією, які мають сформовані професійні компетентності щодо виконання фахових завдань у сфері банківської діяльності. 

Особливістю навчання студентів за спеціалізацією «Банківська справа» є його практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу у відповідності з Концепцією стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Osoblyvistyu-navchannya

Результатом навчання можна вважати безпосередню спроможність випускників щодо демонстрації відповідного рівня оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих професійних компетентностей, які апробуються ними на етапі ознайомлення з реально функціонуючими банківськими програмними продуктами в структурі навчально-методичного комплексу «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК», а також на етапі роботи стажистами філії кафедри на базі ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

Конкурентною  перевагою бакалаврської освітньої програми «Банківська справа» є те, що навчання та професійна підготовка бакалаврів забезпечується за рахунок:

 • залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій (використання науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підготовки; Е-електронних підручників та кейсів; лабораторних занять при вирішенні ситуаційних завдань);
 • використання гнучких форм навчання, індивідуально- го підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні бакалаврських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів-фахівців з банківської справи;
 • організації і проведення переддипломної практики на базі провідних банківських установ;
 • проведення ділових ігор індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, міжпредметного тренінгу на базі навчально-методичного комплексу.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів на базі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» за освітньою програмою «Банківська справа» (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування).

Бакалавр зі спеціалізації «Банківська справа» має можливість продовжити навчання за освітніми програмами підготовки магістрів:

Магістерська освітня програма «Банківська справа» (керівник д.е.н., проф. Внукова Н.М.) спрямована на підготовку компетентних фахівців, здатних на посадах провідних спеціалістів не тільки здійснювати банківські операції, а й організовувати процеси управління щодо фінансових установ, проводити аналіз кредитоспроможності позичальників банку за національними та міжнародними методиками, розробляти заходи та адаптувати їх з урахуванням умов корпоративної специфіки діяльності, дозволяє підготувати фахівців, які володіють професійними компетентностями для забезпечення аналітичного процесу у сфері банківської діяльності, здатні вирішувати професійні завдання на первинних та керівних посадах, приймати ефективні управлінські рішення в реаліях глобалізації фінансових ринків та зростання конкуренції у банківській сфері.

Визначальні риси магістерської освітньої програми «Банківська справа»:

 • надають можливість оволодіти комплексом академічних знань та професійних навичок, а набутий досвід аналітичної роботи в банку може сприяти успішній кар’єрі фінансового аналітика;
 • дозволяють сформувати високий рівень професійних компетентностей, які необхідні для вирішення складних завдань щодо інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності банку та небанківських фінансово-кредитних установ;
 • спрямовані на індивідуальний підхід до слухачів магістратури у процесі професійної підготовки, зокрема, під час вирішення ситуаційних задач, при формуванні аналітичних та управлінських навичок, розвитку креативності і критичного мислення, а також комунікабельності у спілкуванні з клієнтами у процесі просування фінансових послуг та банківських продуктів.

Філія кафедри «Банківської справи і фінансових послуг» ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

 • Філія кафедри банківської справи і фінансових послуг створена і функціонує на базі Акціонерного східно-українського банку «ГРАНТ».
 •  

Співробітництво дозволяє:

 • проводити спільну підготовку фахівців;
 • створювати необхідні організаційні умови для надання можливості випробувати на практиці та поглибити  отримані в університеті  теоретичні знання студентами;
 • організовувати спільні наукові дослідження викладачів та студентів;
 • здійснювати взаємовигідне накопичення та обмін інформацією у сфері банківської діяльності між викладачами кафедри та фахівцями банку;
 • організовувати науково-методичні семінари, круглі столи, засідання студентського наукового гуртка.

Викладачі кафедри постійно підвищують власну кваліфікацію, частина професорсько-викладацького складу мають сертифікати BEC 1 та BEC 2.

Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений комплексом методичних матеріалів, які орієнтовані на використання наукового методу організації процесу навчання в поєднанні із самостійною роботою студентів (науково-методичні комплекси за дисциплінами, мультимедійні інтерактивні електронні видання комбінованого користування).

За рахунок впровадження інтерактивних методів викладання дисципліни поглиблюються теоретичні та практичні навички студентів для формування необхідних компетентностей, передбачених Національною рамкою кваліфікацій.

Крім навчального процесу кафедра надає студентам можливість реалізовувати найцікавіші ідеї за допомогою конкурсних дипломних і курсових проектів.

Наші студенти:

 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук;
 • переможці і призери ІІ-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності “Банківська справа”;
 • переможці Першого Відкритого турніру з фінансової грамотності на кубок Голови ХОДА (візитка команди);
 • переможці і призери 1-го ступеня Регіональної студентської олімпіади «Автоматизація бізнес-процесів та банківської діяльності»;
 • переможці і призери Всеукраїнської студентської олімпіади ПАТ «УкрсоцБанк»;
 • переможці і призери Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування»;
 • переможці міжвузівського конкурсу «МОЛОДІ ТА ЗДІБНІ»;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

Науковий гурток:

В межах кафедри банківської справи і фінансових послуг  функціонує студентський науковий гурток.

Наукова співпраця:

 • Університет банківської справи (м. Київ);
 • Харківський банківський союз.

Творча співдружність:

 • ПАТ КБ «ПриватБанк»;
 • ПАТ «УкрСиббанк»;
 • ПАТ «МЕГАБАНК»;
 • ПАТ «ОТП Банк»;
 • ПАТ ОЩАДБАНК;
 • CREDIT AGRICOLE;
 • ProCredit Bank;
 • ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»;
 • ПАТ “Східно-Український Банк “ГРАНТ”.

Викладачами кафедри за результатами численних наукових досліджень було опубліковано більше 40 монографій та більше 30 навчальних посібників, з яких 11 – з грифом МОН України.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри банківської справи і фінансових послуг

Вища економічна освіта здобута у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за спеціалізацією «Банківська справа» – це запорука Вашого успіху, кар’єрного зростання та фінансової незалежності!