Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів

Завідувач кафедрою: доктор економічних наук, професор Малярець Людмила Михайлівна

Нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2005 р.) та «За наукові досягнення» (2009 р.), стипендіат Харківської обласної державної адміністрації з економіки імені М.І. Туган-Барановського для видатних науковців (2016 р.), переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (2011 р.), лауреат  Золотого знаку ХНЕУ (2011 р.) та Почесними грамотами і Подяками Харківської міської і обласної ради.

Є автором більше 280 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 підручників, 45 навчальних посібників, 26 монографій, 130 наукових статей.

Під керівництвом Л.М. Малярець підготовлено 14 кандидатів економічних наук.

Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів є загальнофункціональною кафедрою й забезпечує формування у майбутніх фахівців аналітичних компетентностей, які ґрунтуються на фундаментальних знаннях вищої математики та економіко-математичних методів і їх реалізації в сучасних програмних середовищах. Рік заснування кафедри  – 1930 р. Викладачі кафедри є фахівцями з математики, математичних методів, моделей та їх застосування в різних сферах діяльності людини, про що свідчать дипломи про підвищення кваліфікації та сертифікати. Викладачі кафедри мають багато наукових статей, які опубліковано в іноземних фахових виданнях, що входять до відомих наукометричних баз. Для підвищення якості освітянської діяльності на кафедрі при викладанні математичних дисциплін реалізується компетентністний підхід з використанням  ІТ-технологій. За всіма дисциплінами, які читаються на кафедрі розроблені повні навчально-методичні комплекси та персональні навчальні системи контентного та інтерактивного рівнів. Математичні дисципліни викладаються у супроводі інтерактивних презентацій на основі електронних мультимедійних видань праць викладачів кафедри, що сприяє кращому засвоєнню знань з математики.

За редакцією д.е.н., проф. В.С. Пономаренка на кафедрі видано базовий підручник для студентів економічних спеціальностей «Вища математика» та мультимедійний інтерактивний електронний підручник «Вища математика: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія», а також викладачами кафедри опубліковано підручники «Математика для економістів», «Математичне програмування» з грифом МОНУ, більше 80 навчальних посібників.

За всіма математичними дисциплінами, які викладаються на кафедрі організовані та проводяться лабораторні практикуми в програмних середовищах (MatLab, Excel, Statgraphics, Statistica, MathCad), що надає змогу студенту не тільки теоретично вивчити математичні інструменти, але й набути навички їх застосування у розв’язанні реальних економічних задач. Викладачами кафедри ведеться викладання математичних дисциплін за програмою навчання для українських та іноземних студентів на англійській мові. Кафедра забезпечує бакалаврську підготовку на іноземній мові.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Наукова діяльність викладачів кафедри ведеться за напрямами: «Економіко-математичні методи і моделі для розв’язання задач в економіці» та «Математичне обґрунтування, аналіз достовірності та застосування механіко-математичних  та фізико-математичних моделей». Кафедра приймає участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», де веде секцію «Сучасні економіко-математичні моделі в управлінні підприємством». Кафедра активно співпрацює з науково-дослідним інститутом ІПМаш НАНУ ім. А.М. Підгорного, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», спільним португальсько-українським підприємством ТОВ «Петрометал Україна», ПАТ «Турбоатом» та іншими промисловими підприємствами України. Результати наукових досліджень викладачі кафедри реалізують при виконанні договірних наукових робіт на підприємствах м. Харкова. та відображають в своїх численних статтях, монографіях, які публікують в Україні та за кордоном, а також впроваджують в навчальний процес.

На кафедрі діє гурток поглибленого вивчення математики та її застосувань в економіці. Щорічно члени гуртка відстоюють честь університету на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики, а також з 2016 року щорічно приймають участь в міжнародному науковому студентському конгресі, який організується університетом Малтепе (Стамбул, Турція), міжнародних наукових конференціях за кордоном.

Для підвищення якості  довузівської підготовки майбутніх студентів, для проходження тестування в умовах зовнішнього незалежного оцінювання слухачів підготовчих курсів викладачами кафедри опубліковано велику кількість посібників, методичних розробок та ведеться активна навчальна діяльність в даному напрямі.