Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра обліку та бізнес-консалтингу

Сайт кафедри: http://kafacco.hneu.edu.ua
Сторінка кафедри в Facebook: https://www.facebook.com/kafuchet
Сторінка кафедри в Instagram: https://www.instagram.com/kafacco/
Адреса: м. Харків, 61166, пр-т Науки, 9а, Головний корпус, аудиторії 208.
Телефон: +38 (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній)
E-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Завідуючий кафедрою
Доктор економічних наук, професор,
академік АЕН України, відмінник освіти України
ПИЛИПЕНКО Андрій Анатолійович
Персональний сайт завідувача кафедри: http://www.aapil.xyz/

Заснована у 1936 році, кафедра «Облік і бізнес-консалтинг» є провідною ланкою у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів: «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» за спеціальністю «Облік і оподаткування» (шифр 071). Кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» та освітньо-науковою програмою «Облік і оподаткування». Підґрунтя такої підготовки становлять як автономія закладу вищої освіти та принципи інтеграції у європейський освітянський простір, так і реальні потреби національної економічної системи щодо формування у випускників бажаних компетентностей.


Головна мета кафедри – поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях. Саме досконале володіння фаховими знаннями та вміння використовувати науковий підхід при розв’язанні реальних проблем практичної діяльності перетворює майбутніх фахівців з обліку, аудиту і оподаткування в інтелектуальну еліту нашої держави. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів тощо.


Безумовно, основою кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На кафедрі працюють 3 доктора економічних наук та професора, 18 кандидатів економічних наук та доцентів. Дисципліни освітньо-професійної програми «Облік і аудит» викладаються досвідченими викладачами, що мають сертифікати ВЕС Кембриджського університету (Business English Certificate) та підтвердили свою професійну кваліфікацію сертифікатами CAP/CIPA (Certificate of Certified International Professional Accountant Program for international qualification CAP).

Викладачі кафедри обліку і бізнес-консалтингу


Програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю «Облік та оподаткування» ХНЕУ ім. С.Кузнеця була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

Отримання акредитації СІМА підтверджує високу якість наповнення освітньої програми «Облік і аудит», адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі.

Для отримання міжнародного СІМА Диплому з управлінського обліку випускники бакалаврату та магістратури повинні будуть здати лише один іспит – зовнішнє тестування – кейс-стаді операційного рівня (ситуаційна задача). Це буде значно акселерувати карєрний розвиток випускників, підсилюватиме конкурентні переваги на ринку праці – адже молоді фахівці будуть володіти знаннями та навиками кращих світових стандартів, що затребувані вітчизняними та міжнародними бізнесами.


Бакалаврська програма «Облік і аудит» – розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сферах обліково-аналітичної та контрольно-аудиторської діяльності. Знання обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування дозволять Вам усвідомити всі процеси, які відбуваються на підприємствах. Саме тому головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала. Потрібно розуміти, що бухгалтерський облік та фінансова звітність це головні інструменти управління як для малого бізнесу, так і для крупних транснаціональних компаній.

Ми готуємо технічно підготовлених бухгалтерів, аудиторів та фахівців у сфері оподаткування, які можуть продемонструвати знання бізнес-інформаційних систем, аналізу даних і передового мислення. Саме вони користуються великим попитом. Бути хорошим бухгалтером і розумітися на числах більше недостатньо. Компанії тепер вимагають від фінансових фахівців фантастичні навички спілкування, активної позиції в бізнесі та здатності продукувати ідеї щодо підвищення ефективності діяльності. Саме тому унікальний набір універсальних та фахових компетентностей, які стануть у нагоді для початку успішного кар’єрного розвитку у багатьох сферах економіки та фінансів.

Докладніше про бакалаврську програму «Облік і аудит» на сайті кафедри

Завантажити інформаційний буклет бакалаврської програми «Облік і аудит»

Магістерська програма «Облік і аудит» – цепрограма підготовки професіоналів високого рівня, які здатні до організації обліково-аналітичного та контрольного процесу у відповідності до вимог системи управління підприємством та запитів ринкового середовища. Програма орієнтована на бакалаврів з обліку і оподаткування, які прагнуть отримати глибокі знання з міжнародних стандартів фінансової звітності, ведення аудиту та управлінського обліку, а також на фахівців споріднених спеціальностей, які орієнтуються на альтернативні чи суміжні напрямки розвитку кар’єри

Ми готуємо не просто бухгалтерів, а перетворюємо облік в інформаційний центр управління бізнесом

Програму орієнтовано на задоволення попиту на фахівців з комерційними і аналітичними навичками в сфері обліку і фінансів. Такі фахівці здатні долучитися до всіх аспектів бізнесу, усвідомлюють мінливість ринків, вміють сприяти реалізації стратегії розвитку підприємства

Докладніше про магістерську програму «Облік і аудит» на сайті кафедри

Завантажити інформаційний буклет магістерської програми «Облік і аудит»


Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських освітньо-професійних програм кафедри обліку і бізнес-консалтингу

 • створення гармонійно розвинутої особистості – професіонала облікової справи;
 • розвиток навичок науково-дослідної роботи та надання спроможності формування професійних суджень;
 • розвиток професійних цінностей, етики та відповідальності;
 • створення надійного старту для зайняття керівних посад отримання ґрунтовних теоретичних знань та фахових компетентностей;
 • індивідуалізація процесу навчання;
 • широке використання інформаційних та аналітичних технологій;
 • поєднання освітнього процесу з практичною спрямованістю навчання, проведенням наукових досліджень та гарантією яскравого студентського життя;
 • підсилена підготовку з іноземних мов (кафедрою о здійснюється підготовка магістрів за освітньою програмою «Облік і аудит» в окремих англомовних групах)

Наші студенти:

•  переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;

•  учасники і переможці Всеукраїнських конкурсів наукових та дипломних робіт;

•  переможці харківських міських конкурсів студентських наукових робіт;

•  переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;

•  переможці і призери 1-го та 2-го етапів Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та соціогуманітарних наук;

•  постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

Докладніше про досягнення студентів на сайті кафедри


Висока освіченість, педагогічна майстерність й практичний досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри забезпечують підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного впроваджувати нові форми і методи обліку, раціонально використовувати облікову інформацію в системі управління, здійснювати контрольно-аудиторські процедури та проводити превентивні заходи з підвищення ефективності господарської діяльності.

Випускники отримують компетенції, які дозволяють їм працювати:

 • бухгалтером
 • економістом-аналітиком
 • бухгалтером-експертом
 • бухгалтером-ревізором
 • консультантом з економічних питань
 • економістом з податків і зборів
 • економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • експертом-консультантом з питань оподаткування в консалтингу
 • професіонал з фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств
 • помічником аудитора
 • аналітиком консолідованої інформації
 • економістом з питань податкового планування на підприємствах, фінансових та кредитних установах
 • спеціалістом в установах державної фіскальної служби та інших контролюючих органах

З набуттям практичного досвіду:

 • головним бухгалтером
 • фінансовим директором
 • аудитором (після сертифікації)
 • начальником відділу
 • заступником директора з економіки