Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інформаційний пакет факультету фінансів і обліку

Вступ

Факультет є одним із структурних підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Фінансовий факультет здійснює підготовку студентів за освітнім ступенем бакалавр у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньо-професійними програмами: «фінанси і кредит», «ІТ – фінанси», «банківська справа», “митна справа”) та за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (за освітньо-професійною програмою: «облік і аудит»),.

Протягом 4-х років навчання для отримання диплома бакалавра студенти опановують нормативні дисципліни та обирають варіативну складову навчального плану обсягом біля 40% навчального часу. Студенти обирають пакети з поглибленим вивченням іноземної мови, інформаційних дисциплін, правових та гуманітарних дисциплін з огляду на свою майбутню професійну роботу.

Після отримання диплома бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними спеціальностями. Зараз на факультеті існує 5 магістерських програм наукового та професійного спрямування. За умови успішного захисту магістерських дипломних робіт студенти отримають диплом магістра за тією чи іншою магістерською програмою.

Навчання спрямоване на підготовку фахівців вищої кваліфікації. Випускники факультету здатні: ефективно управляти фінансами державних закладів; організовувати фінанси підприємств; керувати фінансовими потоками; виконувати операційну роботу в банках; здійснювати податкове планування на підприємствах та в банках; працювати в консалтинговому бізнесі; проводити економічний аналіз банківських операцій; виконувати функції керівників організаційних підрозділів банків, підприємств та податкових органів; здійснювати організаційну, планову, управлінську, проектну, виконавчу, аналітичну, нормо-проектну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну та науково-дослідну функції.

Перевагою магістерської програми є орієнтація її на виключно індивідуальний підхід до студентів в процесі підготовки і вирішення ситуаційних задач, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (консультаційного проекту), за результатами виконання якого передбачено публікацію тез наукових доповідей або статей в фахових виданнях.

Магістри наукового спрямування здатні проводити науково-дослідну діяльність в підрозділах фінансово-кредитних установ, забезпечувати викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, здійснювати аналітичну, виробничу і управлінську діяльності, займати найвищі керівні посади в банках і установах. Університет здійснює цільову підготовку магістрів наукового спрямування для наукових установ Національної і галузевих академій наук, Центру наукових досліджень Національного банку України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», підприємств, фінансово-кредитних установ (банків), організацій, інших навчальних закладів тощо на умовах залучення до навчального процесу їх наукових і науково-педагогічних кадрів та використання науково-лабораторної і матеріально-технічної бази.

В процесі навчання, студенти мають змогу використовувати комп’ютерну техніку. Вже починаючи з 1 курсу передбачена безперервна комп’ютерна підготовка. В читальному залі фінансового факультету бібліотеки ХНЕУ ім. С.Кузнеця діє електронна пошукова система, що допомагає в найкоротші терміни знайти потрібну літературу. Студенти мають можливість використовувати комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення, ресурси мережі Internet виконуючи індивідуальні учбово-дослідні, дипломні роботи, займаючись позааудиторно та самостійно.

Іногородні студенти факультету забезпечуються житлом у гуртожитку № 7 «Академічний», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Філіппова, 42. До університету з гуртожитків можна дістатися за 45 хвилин.

На факультеті впроваджена сучасна система навчання, сумісна зі стандартами, що діють в країнах ЕС. Студент формує індивідуальний навчальний план (ІНПС) – робочий документ, який відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності. ІНПС формується на весь термін навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра у розрізі років (семестрів). При формуванні індивідуального навчального плану студента важливе місце відводиться варіативній (додаткові курси за вибором студента) складовій програми підготовки фахівців. З метою полегшення орієнтації учня при формуванні вибіркової складової свого індивідуального навчального плану випускаючими кафедрами факультету призначаються координатори за спеціалізаціями, які надають потрібні консультації.

Для найкращого засвоєння дисциплін, що викладаються, викладачами використовуються активні форми навчання: тренінги, тренувальні та ситуаційні вправи.

Загальний опис факультету

Загалом на факультеті працює 129 викладачів, із них доктора, професори; кандидати наук. Серед 129 викладачів учений ступінь та вчене звання мають 78%. Навчається близько 900 студентів. Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю: «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньо-професійними програмами: «фінанси і кредит», «банківська справа», «митна справа»); «Облік та оподаткування» (за освітньо-професійною програмою: «Податковий контроль та регулювання бізнесу»).

Декан фінансового факультету
доктор економічних наук, професор
Проноза Павло Володимирович

Освіта: у 1994 р. закінчив Харківський державний економічний університет, у 1997 р. закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та захистив дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Професор кафедри фінансів.

Трудова діяльність:
– з 1994 р. по 1997 р.  – аспірантура;
– з 1995 р. по 2004 р.  – заступник декана, викладач, доцент у Харківському державному економічному університеті;
–  з 2004 р. по теперішній час  – декан фінансового факультету Харківського національного економічного університету.

Науково-методична діяльність:
Має досвід з керування, розробки та виконання госпдоговірними науково-дослідними роботами. Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою. Має більш, ніж 70 праць, серед яких є монографії та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Для контактів звертатися:
Тел. +38(057) 702-06-68, (057) 702-18-36
Факс. +38(057) 702-07-17
Е-mail: ppv@hneu.edu.ua


 1. Координатор ECTS від факультету

Малишко Євгенія Олегівна– кандидат економічних наук, доцент координатор ECTS від факультету.
Головний корпус, кімн. 208, тел.: (057) 702-18-36.

 Помічники координатора:

Берест Марина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS зі освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», «ІТ-фінанси».
Перший корпус, кімн. 214, тел.: (057) 702-18-36 (дод. 3-79).

Найденко Олексій Євгенійович – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS з освітньо-професійної програми «Митна справа»
Перший корпус, кімн. , тел.: (057) 702-18-36 (дод. 3-64).


2. Структура факультету

До складу факультету входять кафедри.


Кафедра митної справи і фінансових послуг

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, доцент,
президент благодійної організації «Волонтери:Дорослі-Дітям»
Тищенко Вікторія Федорівна

Рік заснування кафедри – 2003 р. Кафедра митної справи та оподаткування здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами: «Митний контроль» (магістратура) та «Митна справа» (бакалаврат) – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Податковий контроль те регулювання бізнесу» (бакалаврат) – спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Сайт кафедри митної справи та оподаткування 

Викладачі кафедри митної справи та оподаткування

Кафедра митної справи та оподаткування – це 11 викладачів – 2 доктори економічних наук, 1 професор, 7 кандидатів економічних наук, 8 доцентів – всі професіонали та знавці своєї справи, мають досвід наукової та практичної роботи. В складі кафедри практикуючі митні брокери. _____________________________________________________________________________ Місія кафедри – це виховання сучасної спільноти компетентних фахівців та професіоналів своєї справи – яскравих особистостей, які прагнуть своєю професійною діяльністю втілювати в життя принципи інноваційного зростання, соціальної відповідальності та стратегічного мислення. _____________________________________________________________________________

Магістерська програма «Митний контроль» – це програма підготовки компетентних фахівців, здатних до наукової та практичної діяльності в галузі здійснення митних операцій, митного оформлення, застосування митних процедур та митного контролю в правовому полі законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.

Презентація магістерської програми «Митний контроль»

Бакалаврська програма «Митна справа» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з митної справи – інспекторів митної служби, митних брокерів, менеджерів по роботі з митницею, митних перевізників, фахівців з митного оформлення та фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Програма митна справа передбачає всебічне навчання у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, митної логістики та митного оподаткування.

Презентація бакалаврської програми «Митна справа» 

Освітні програми «Митний контроль» та «Митна справа» відкриті у 2018 році вперше у Харкові та є унікальними – започатковані за підтримки професіоналів-практиків митної справи, за згодою Державною фіскальної служби України у Харківській області про підготовку фахівців для митних органів, на потужній навчальній та науково-дослідній базі кафедри з податкового законодавства України.

Бакалаврська програма «Податковий контроль та регулювання бізнесу» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з оподаткування – консультантів з податків і зборів, податкових агентів, державних податкових інспекторів, податкових ревізорів-інспекторів, економістів з податків і зборів. Програма передбачає всебічне навчання у сфері обліку і оподаткування.

Презентація бакалаврської програми «Податковий контроль та регулювання бізнесу»

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських освітніх програм кафедри митної справи та оподаткування:

 • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, спрямованість на зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків;
 • відповідальність перед майбутніми фахівцями, партнерами та суспільством;
 • якісна підготовка професіоналів митної справи та митного оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • підтримка програм науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень;
 • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення (віртуальна митниця на базі QDPro);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу в митній компанії;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах).

Наукова діяльність кафедри:

Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю.Б.Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України, Палатою податкових консультантів. Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в митних та податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.

Аспірантура та докторантура:

На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук за ліцензованими в ХНЕУ ім. Семена Кузнеця спеціальностями: http://www.hneu.edu.ua/Postgraduate_Study

За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.

Контактна інформація:

м. Харків, пр. Науки, 9-А, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Лекційний корпус, 3 поверх, к. 33 (057)702 18 36 (3 64)

Web site: http://www.kaffinop.hneu.edu.ua/
e-mail: kafnalog@hneu.edu.ua
facebook: https://www.facebook.com/groups/nalogy.hneu/
instagram: nalogy_hneu


Кафедра фінансів

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, професор
Журавльова Ірина Вікторівна

Кафедру фінансів було започатковано у 1994 р. Свідоцтвом якості підготовки фінансистів кафедрою є постійнозростаючий попитна них як з боку органів державного управління, наукових і вищих навчальних закладів країни, так і з боку суб’єктів підприємництва, банків, фінансових компаній, міжнародних організацій і фірм. Випускники кафедри задовольняють потреби фінансово-кредитної системи України, працюючи: на великих, середніх або малих підприємствах на посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків та менеджерів у службах контролінгу; у державних органах влади, фінансових управліннях, управліннях Державної казначейської служби України, органах Державної аудиторської служби України, Державній фіскальній службі, Національному банку та банках України, у відділах боротьби з економічною злочинністю. Для студентів на кафедрі надається можливість:

 • здобути європейський магістерський ступінь;
 • to study in a foreign language;
 • проходити безперервну комп’ютерну підготовку;
 • набути здатність до працевлаштування в конкурентному ринковому середовищі;
 • співпрацювати з викладачами високого наукового рівня та педагогічної кваліфікації.

Підприємства, на яких працюють наші випускники: ПАТ «САН ІнБев Україна»; ПАТ «Укргазвидобування»; ДП «ХРЗ « Протон»; ТОВ «Енергоконсалт»; КП «Жилкомсервіс»; СК «Нафтагазстрах»; ТОВ «Автотрейд-експорт»; ПАТКБ «Правекс-банк»; ПАТКБ «Приват-банк»; Українська виробничо-торгова компанія; ТОВ «Роганський м’ясокомбінат»; ТОВ «Импульспромсеть»; ТОВ «Теплохолодсервис»; ПСП «Исток»; ТОВ «ТБ «СЛОБОЖАНКА»; ТОВ «ТРК «Агротехсервіс плюс»; ТОВ «НПП Укрпродресурс»; ТОВ «Етикс»; ПАТ «Альфа-Банк»; ТОВ «Втормент-Харьків»; ТОВ «Глобал Білгі»; ЗРО «Квант»; ТОВ «Менпауер Україна»; ТОВ «АНК»; Банк «Ренесанс Капітал» та ін.. 

Контактний телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-79). 
Web site: www.kaffin.hneu.edu.ua
e-mail: kaffin@hneu.edu.ua
facebook: https://www.facebook.com/kaffinhneu/ 
instagram: kaffin_hneu

3. Умови для навчання на факультеті

Навчальний процес повністю технічно забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за профільними дисциплінами, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій. Створено відповідні умови для якісного проведення навчального процесу, забезпечено функціонування навчально-лабораторної бази шляхом впровадження по кафедрі «Банківська справа» програмно-методичного комплексу «Віртуальний банк» на базі автоматизованої банківської системи АКБ «Базис» у структурі навчального процесу підготовки студентів, який включає: серверну базу даних та дві програми-клієнти «ABS» та «Payments». Студенти після закінчення навчання за програмно-методичним комплексом «Віртуальний банк» отримують сертифікати.

На кафедрі фінансів з 2012 р. також упроваджено програмно-методичний комплекс «Віртуальна біржа» спільно з Брокерським домом «Открытие», компанією, що надає послуги у здійсненні торгових операцій з цінними паперами на українському фондовому ринку. Студенти, які пройшли навчання за програмою «Віртуальна біржа», володіють знаннями у сфері брокерського обслуговування та інтернет-трейдингу.

Зважаючи на вимоги часу та потреби роботодавців, на факультеті організовано додаткові заняття з іноземної мови з можливістю отримання сертифіката ВЕС Кембріджського університету, що є підтвердженням високого рівня володіння діловою англійською мовою.

Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань, активно використовується модель «віртуальний банк», а також проводиться моделювання процесів управління грошовими потоками, моделювання роботи різних типів суб’єктів господарювання та державних структур.

Факультет має свою читальну залу, яка знаходиться в науково-бібліотечному корпусі, кімн. 707. В приміщенні створені комфортні умови для роботи з літературою, воно укомплектоване фаховою літературою та обладнане комп’ютерами, які підключені до локальної мережі університету та Internet, що дозволяє здійснювати оперативний пошук необхідної літератури та документів з усіх навчальних дисциплін.

З метою підвищення якості самостійної роботи студентів кожна кафедра факультету має персональні навчальні системи за всіма дисциплінами, які представлені на сайті дистанційного навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

Крім того, кафедрами укладено договори про співробітництво з промисловими підприємствами та профільними установами, в межах регіону і України. Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів.

Факультет співпрацює із закордонними організаціями, а саме:

 • у межах укладеного у 2008 році договору між ХНЕУ ім. С.Кузнеця та Уральським державним технічним університетом щодо актуальних проблем оподаткування;
 • з Опольським університетом (м. Ополе, Польща) з питання організації міжнародного туру олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування»;
 • з Державною вищою техніко-економічною школою Інституту економіки і управління (м. Ярослав, Польща) з питань міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти;
 • з Федеральним державним автономним освітнім закладом вищої професійної освіти «Бєлгородський державний дослідницький університет» з питань підвищення ролі органів місцевого самоврядування у розвитку суспільства;
 • з Мінським державним економічним університетом  з питань викладання російської мови та мовної підготовки;
 • з Університетом ім. Люм’єра Ліон 2 з факультетом економічних наук та управління, з питань спільної програми підготовки студентів.

Студенти факультету мешкають у гуртожитку № 7. У гуртожитку працюють комп’ютерні класи, аудиторії для занять та підготовки до них, спортзал, пральня, душові кімнати.

4. Основні програми факультету

Базова вища освіта – за освітнім ступенем бакалавр.

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

Спеціальність 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 071 ”Облік і оподаткування“:

Термін навчання – 4 роки на базі повної середньої освіти; 2 роки на базі середньої спеціальної освіти.

Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання 1 рік 4 місяці, на базі диплома освітнього ступеня бакалавра:

Спеціальність 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування“:

5. Основні методи викладання та навчання на факультеті

Основними формами організації навчального процесу на факультеті є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи.

Навчальні заняття проводяться у вигляді: лекцій; лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних занять; консультацій; тренінгів.

Лекція – основна форма навчальних занять, передбачених для засвоєння теоретичного матеріалу. Читання лекцій проводиться професорами, доцентами та старшими викладачами у відповідно обладнаних приміщеннях з використанням сучасних мультимедійних засобів. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Лабораторні заняття передбачають розвиток у студентів практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, комп’ютерною технікою. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їх практичного застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно сформульованих завдань. Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних демонстраційними засобами навчання та комп’ютерною технікою у формі ділових ігор, ігрового проектування або вирішення ситуаційних завдань.

Семінарські заняття проходять у вигляді дискусії з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань – есе. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться викладачем згідно з графіком його роботи з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних здібностей.

Консультація проводиться викладачем індивідуально або для групи студентів. За змістом розрізняють такі види навчальних консультацій: консультації з дисциплін, які вивчається; передекзаменаційні; для студентів перед початком практики; з питань виконання дипломної роботи (проекту). На індивідуальній консультації студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення з наявних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації проводяться згідно графіка затвердженого завідуючим кафедрою.

Самостійна робота студента – це запланована навчальна та наукова робота, яка виконується за завданням викладача під його науково-методичним керівництвом у час вільний від обов’язкових навчальних занять і передбачає підготовку до участі у науково-практичних конференціях й семінарах; підготовку критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою; пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою навчальної дисципліни; аналітичний розгляд наукових публікацій; написання курсової роботи (проекта). Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студентів метою якого є створення умов для розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів та підвищення рівня їх теоретичної підготовки через поглиблення і закріплення знань які вони одержують в процесі навчання. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін передбачають моделювання бізнес-процесів, розробку програмних продуктів, написання аналітичних звітів, аналіз практичних ситуацій, проведення власних досліджень по науковій тематиці, яка затверджена кафедрою з подальшим використанням результатів цих досліджень у курсових та дипломних роботах(проектах).

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Обсяги практики визначаються відповідними галузевими стандартами з напрямів підготовки фахівців. Залежно від конкретного напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації студенти проходять навчальну, виробничу, а також переддипломну практики.

Практична підготовка передбачає безперервність і послідовність ії проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань, умінь і компетентностей відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів освіти. Зміст і послідовність практичної підготовки студентів визначається наскрізною програмою практики, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програмі підготовки бакалавра та магістра. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні».

Дисципліни на факультеті викладаються українською, російською, англійською мовами.

Протягом семестру на факультеті ведеться оцінювання сформованих складових професійних компетентностей студентів, які відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій України, з кожної дисципліни.

Система оцінювання включає поточний контроль успішності студентів, який ведеться за допомогою електронного журналу, та підсумковий/семестровий контроль результатів навчання, також оцінювання результатів практик і дипломних, курсових проектів, державну атестацію.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів згідно 100-бальної накопичувальної системи оцінювання.

Підсумковий або семестровий контроль проводиться у формі заліку чи іспиту, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу.

На четвертому курсі студенти складають державний екзамен з іноземної мови, виконують випускну бакалаврську дипломну роботу. При виконанні навчального плану та успішному проходженні державної атестації, студенту присвоюється кваліфікація та видається диплом бакалавра за спеціальністю.

Після закінчення бакалаврату студенти мають можливість приймати участь у конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Закінчується навчання в університеті написанням магістерської дипломної роботи, після успішного захисту якої випускникам присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом магістра з отриманої спеціальності.

6. Місцева шкала виставлення оцінок

У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця використовується стобальна шкала оцінювання знань студентів (від 1 до 100 балів). Перетворення оцінок зі шкали ХНЕУ ім. С.Кузнеця на національну шкалу України та на рейтинг за шкалою оцінок ECTS наведено нижче:

За шкалою навчального закладуЗа шкалою ECTSЗа національною шкалою
90–100Авідмінно
82–89Вдобре
74-81Cдобре
64–73Dзадовільно
60-63Eзадовільно
40–59FXнезадовільно
0–39Fнезадовільно