Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інформаційний пакет факультету фінансів і обліку

Вступ

Фінансовий факультет є одним із структурних підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Фінансовий факультет здійснює підготовку студентів за освітнім ступенем бакалавр у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньо-професійними програмами: «фінанси і кредит», «банківська справа», “митна справа”).

Протягом 4-х років навчання для отримання диплома бакалавра студенти опановують нормативні дисципліни та обирають варіативну складову навчального плану обсягом біля 40% навчального часу. Студенти обирають пакети з поглибленим вивченням іноземної мови, інформаційних дисциплін, правових та гуманітарних дисциплін з огляду на свою майбутню професійну роботу.

Після отримання диплома бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними спеціальностями. Зараз на факультеті існує 5 магістерських програм наукового та професійного спрямування. За умови успішного захисту магістерських дипломних робіт студенти отримають диплом магістра за тією чи іншою магістерською програмою.

Навчання спрямоване на підготовку фахівців вищої кваліфікації. Випускники факультету здатні: ефективно управляти фінансами державних закладів; організовувати фінанси підприємств; керувати фінансовими потоками; виконувати операційну роботу в банках; здійснювати податкове планування на підприємствах та в банках; працювати в консалтинговому бізнесі; проводити економічний аналіз банківських операцій; виконувати функції керівників організаційних підрозділів банків, підприємств та податкових органів; здійснювати організаційну, планову, управлінську, проектну, виконавчу, аналітичну, нормо-проектну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну та науково-дослідну функції.

Перевагою магістерської програми є орієнтація її на виключно індивідуальний підхід до студентів в процесі підготовки і вирішення ситуаційних задач, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (консультаційного проекту), за результатами виконання якого передбачено публікацію тез наукових доповідей або статей в фахових виданнях.

Магістри наукового спрямування здатні проводити науково-дослідну діяльність в підрозділах фінансово-кредитних установ, забезпечувати викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, здійснювати аналітичну, виробничу і управлінську діяльності, займати найвищі керівні посади в банках і установах. Університет здійснює цільову підготовку магістрів наукового спрямування для наукових установ Національної і галузевих академій наук, Центру наукових досліджень Національного банку України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», підприємств, фінансово-кредитних установ (банків), організацій, інших навчальних закладів тощо на умовах залучення до навчального процесу їх наукових і науково-педагогічних кадрів та використання науково-лабораторної і матеріально-технічної бази.

В процесі навчання, студенти мають змогу використовувати комп’ютерну техніку. Вже починаючи з 1 курсу передбачена безперервна комп’ютерна підготовка. В читальному залі фінансового факультету бібліотеки ХНЕУ ім. С.Кузнеця діє електронна пошукова система, що допомагає в найкоротші терміни знайти потрібну літературу. Студенти мають можливість використовувати комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення, ресурси мережі Internet виконуючи індивідуальні учбово-дослідні, дипломні роботи, займаючись позааудиторно та самостійно.

Іногородні студенти факультету забезпечуються житлом у гуртожитку № 7 «Академічний», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Філіппова, 42. До університету з гуртожитків можна дістатися за 45 хвилин.

На факультеті впроваджена сучасна система навчання, сумісна зі стандартами, що діють в країнах ЕС. Студент формує індивідуальний навчальний план (ІНПС) – робочий документ, який відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності. ІНПС формується на весь термін навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра у розрізі років (семестрів). При формуванні індивідуального навчального плану студента важливе місце відводиться варіативній (додаткові курси за вибором студента) складовій програми підготовки фахівців. З метою полегшення орієнтації учня при формуванні вибіркової складової свого індивідуального навчального плану випускаючими кафедрами факультету призначаються координатори за спеціалізаціями, які надають потрібні консультації.

Для найкращого засвоєння дисциплін, що викладаються, викладачами використовуються активні форми навчання: тренінги, тренувальні та ситуаційні вправи.

Загальний опис факультету

Загалом на факультеті працює 129 викладачів, із них доктора, професори; кандидати наук. Серед 129 викладачів учений ступінь та вчене звання мають 78%. Навчається близько 900 студентів. Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю: «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньо-професійними програмами: «фінанси і кредит», «банківська справа», «митна справа»); «Облік та оподаткування» (за освітньо-професійною програмою: «Податковий контроль та регулювання бізнесу»).

Декан фінансового факультету
доктор економічних наук, професор
Проноза Павло Володимирович

Освіта: у 1994 р. закінчив Харківський державний економічний університет, у 1997 р. закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та захистив дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Професор кафедри фінансів.

Трудова діяльність:
– з 1994 р. по 1997 р.  – аспірантура;
– з 1995 р. по 2004 р.  – заступник декана, викладач, доцент у Харківському державному економічному університеті;
–  з 2004 р. по теперішній час  – декан фінансового факультету Харківського національного економічного університету.

Науково-методична діяльність:
Має досвід з керування, розробки та виконання госпдоговірними науково-дослідними роботами. Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою. Має більш, ніж 70 праць, серед яких є монографії та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Для контактів звертатися:
Тел. +38(057) 702-06-68, (057) 702-18-36
Факс. +38(057) 702-07-17
Е-mail: ppv@hneu.edu.ua


 1. Координатор ECTS від факультету

Малишко Євгенія Олегівна– кандидат економічних наук, викладач, координатор ECTS від факультету.
Лекційний корпус, кімн. Л 25, тел.: (057) 702-18-36.

 Помічники координатора:

Берест Марина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS зі освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит».
Лекційний корпус, кімн. Л 35, тел.: (057) 702-18-36 (дод. 3-79).

Найденко Олексій Євгенійович – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS з освітньо-професійної програми «Митна справа», «Податковий контроль та регулювання бізнесу».
Лекційний корпус, кімн. Л 33, тел.: (057) 702-18-36 (дод. 3-64).


2. Структура факультету

До складу факультету входять три кафедри.

Кафедра банківської справи і  фінансових послуг
(перейти на сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/)

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, професор
академік Академії економічних наук України
Колодізєв Олег Миколайович

Кафедра «БАНКІВСЬКА СПРАВА» входить до структури фінансового факультету та є випусковою кафедрою з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедру очолює Олег Миколайович Колодізєв – професор, доктор економічних наук, академік АЕН України.     У статусі випускової кафедра була створена у 1998 році. До навчального процесу залучаються провідні спеціалісти, які займають керівні посади в найбільших банках України. У складі кафедри працює 3 доктора наук, професора, 8 викладачів – кандидатів наук, доцентів, які забезпечують якісну теоретичну та практичну підготовку фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»у тому числі фахівців третього (освітньо-наукового) рівня (докторів філософії PhD). Кафедра банківської справи готує компетентних фахівців, здатних на посадах провідних фахівців не тільки здійснювати банківські операції, а й організовувати процеси щодо їх здійснення, проводити аналіз кредитоспроможності позичальників банку за національними та  міжнародними методиками, розробляти та адаптувати їх до корпоративної специфіки діяльності конкретної фінансової установи.

Кафедра банківської справи здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа») http://www.banking.hneu.edu.ua/?page_id=340

Мета освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: підготовка фахівців, які володіють професійними компетентностями щодо виконання фахових завдань у сфері банківської діяльності. Конкурентною перевагою бакалаврської освітньої програми «Банківська справа» http://www.banking.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/oppbanking.pdf є те, що навчання та професійна підготовка бакалаврів забезпечується за рахунок:

 • залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій (використання науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підготовки; електронних підручників та кейсів; лабораторних занять при вирішенні ситуаційних завдань);
 • використання гнучких форм навчання, індивідуально- го підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницько ю роботою при написанні бакалаврських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів-фахівців з банківської справи;
 • організації і проведення переддипломної практики на базі провідних банківських установ;
 • проведення ділових ігор індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, міжпредметного тренінгу на базі навчально-методичного комплексу.

Акутуальність освітньої програми підготовки бакалаврів «Банківський інжиніринг і консалтинг»: У банківській сфері України спостерігається дефіцит висококваліфікованих фахівців, здатних до ефективних комунікацій зі споживачами банківських послуг. Комунікативна складова бакалаврської освітньо-професійної програми «Банківський інжиніринг і консалтинг» є однією з ключових, оскільки початковою фазою обслуговування клієнтів банку є консультування, яке має на меті не тільки продемонструвати високий рівень фахової обізнаності щодо банківських продуктів, тенденцій у галузі, а й здатність розпізнати потреби потенційного споживача та перетворити його на постійного клієнта банку. Опанування дисциплін другої складової програми – банківського інжинірингу – дозволить випускникам програми надавати банківські послуги, втілюючи у життя індивідуальний підхід до клієнтів, комбінувати різні банківські технології та інструменти, з різними рівнями ризику для реалізації визначених цілей та стратегій індивідуальних та корпоративних клієнтів банку. Програма  «Банківський інжиніринг і консалтинг» спрямовує навчання студента не тільки на набуття компетентностей за вже існуючими і діючими технологіями, а й на продукування інновацій, прояв ініціативи у саморозвитку, постійне навчання та перенавчання, проактивне спілкування з клієнтами на високому професійному та культурному рівні Випускник освітньої програми «Банківський інжиніринг і консалтинг» може працювати у банківських установах, недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів. В переліку посад, які може обіймати випускник: консультант з корпоративного та банківського фінансування; ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках; регулятор, що регулює та контролює фінансові ринки; маркет-мейкер опціонного ринку і розрахункової палати; економіст із фондових операцій; дилер із валютних операцій; провідний спеціаліст фінансових і економічних підрозділів фінансових установ; керуючий структурними підрозділами банків та менеджери у відділах; фахівець з планування фінансової діяльності банку, з контролю та аналізу банківської діяльності, спеціаліст з кредитування магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерськими програмами: Магістерська освітня програма «Банківська справа» (керівник д.е.н., проф. Вовк В.Я.) спрямована на підготовку компетентних фахівців, здатних на посадах провідних спеціалістів не тільки здійснювати банківські операції, а й організовувати процеси управління щодо фінансових установ, проводити аналіз кредитоспроможності позичальників банку за національними та міжнародними методиками, розробляти заходи та адаптувати їх з урахуванням умов корпоративної специфіки діяльності, дозволяє підготувати фахівців, які володіють професійними компетентностями для забезпечення аналітичного процесу у сфері банківської діяльності, здатні вирішувати професійні завдання на первинних та керівних посадах, приймати ефективні управлінські рішення в реаліях глобалізації фінансових ринків та зростання конкуренції у банківській сфері. Визначальні риси магістерської освітньої програми «Банківська справа»: надають можливість оволодіти комплексом академічних знань та професійних навичок, а набутий досвід аналітичної роботи в банку може сприяти успішній кар’єрі фінансового аналітика; дозволяють сформувати високий рівень професійних компетентностей, які необхідні для вирішення складних завдань щодо інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності банку та небанківських фінансово-кредитних установ; спрямовані на індивідуальний підхід до слухачів магістратури у процесі професійної підготовки, зокрема, під час вирішення ситуаційних задач, при формуванні аналітичних та управлінських навичок, розвитку креативності і критичного мислення, а також комунікабельності у спілкуванні з клієнтами у процесі просування фінансових послуг та банківських продуктів.
Магістерська освітня програма «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» (керівник д.е.н., проф. Колодізєв О.М.).  Особливістю навчання студентів за програмою «Фінансовий консалтинг і глобальний банківськийбізнес»є його орієнтація на формування у випускників професійних компетентностей, спрямованих на підтримання функціонування глобального інституційно-регуляторного забезпечення міжнародного банківського бізнесу та підвищення глобальної інвестиційної привабливості банків. Програма розроблена на основі передових досягнень економічної науки і орієнтована на найбільш актуальні знання в міжнародній банківській сфері і на межі предметних галузей. Поглиблене вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання міжнародної діяльності банків та функціонування міжнародного ринку фінансових послуг робить випускників конкурентоспроможними в міжнародному середовищі. Результатом навчання можна вважатибезпосередню спроможність випускників щодо демонстрації набутих теоретичних та практичних засад сучасного банківського регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків, наявність у них сформованих професійних компетентностей, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями розвитку глобального банківського бізнесу, новітні інструменти та інноваційні банківські продукти для майбутньої професійної діяльності. Випускник освітньої програми «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» може працювати у вітчизняних та міжнародних банківських установах, міжнародних компаніях,  недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів. В переліку посад, які може обіймати випускник: консультант з корпоративного та банківського фінансування; ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках; консультант на міжнародному ринку фінансових послуг; консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування; консультант із зовнішньоекономічних питань; керуючий структурними підрозділами банків та провідний спеціаліст у відділах; провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з фінансового моніторингу та контролю.  
Магістерська освітня програма«Financial Consulting and Global Banking» (English) –(керівник д.е.н., проф.. Чмутова І.М.) спрямована на підготовку фахівців, які володіють професійними менеджерськими компетентностями щодо управління фінансовими ресурсами у межах міжнародного та вітчизняного правового поля у сфері банківської діяльності. У сфері банківської діяльності упродовж багатьох років існує проблема з наявністю висококваліфікованих менеджерів, які обізнані не лише щодо українського законодавства та практики банківської діяльності, а й добре орієнтуються у світових тенденціях банківництва щодо розвитку та впровадження новітніх технологій, існування незалежних, відокремлених від банків систем розрахунків та можуть кваліфіковано проконсультувати щодо управління як власними, так і корпоративними фінансами потенційних клієнтів. Особливістю навчання за програмою «Financial Consulting and Global Banking» (English) є його орієнтація на формування у випускників професійних компетентностей, спрямованих на підтримання функціонування глобального інституційно-регуляторного забезпечення переважно міжнародного банківського бізнесу та підвищення глобальної інвестиційної привабливості банків. Поглиблене вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання міжнародної діяльності банків та функціонування міжнародного ринку фінансових послуг робить випускників конкурентоспроможними в міжнародному середовищі. Конкурентною перевагою програми «Financial Consulting and Global Banking» (English) є наступне: залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри та професіоналів-практиків вітчизняних та міжнародних установ; використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій (використовуються інтерактивні кейси, майстер-класи, міжпредметні тренінги, вебінари, актуальне фахове програмне забезпечення на базі АБС “Віртуальний банк” паралельно із використанням науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підготовки та електронних підручників); проходження практичної підготовки та стажування на базі провідних банківських та інших кредитно-фінансових установ; доступу до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання у вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах) та можливості навчатися іноземною мовою; використання гнучких форм навчання, індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні магістерських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних фахівців з банківської справи. Випускник освітньої програми «Financial Consulting and Global Banking» (English) може працювати у вітчизняних та міжнародних банківських установах, міжнародних компаніях,  недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів. В переліку посад, які може обіймати випускник: консультант з корпоративного та банківського фінансування; ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках; консультант на міжнародному ринку фінансових послуг; консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування; консультант із зовнішньоекономічних питань; керуючий структурними підрозділами банків та провідний спеціаліст у відділах; провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з фінансового моніторингу та контролю. 
Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри банківської справи є їх практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, якісна підготовка кваліфікованих фахівців-аналітиків, безпосередня спроможність випускників щодо застосування отриманих теоретичних основ в установах банків і наявність у них сформованих професійних компетентностей з використанням інноваційних методів організації навчального процесу на базі реально функціонуючих банківських програмних продуктів в структурі навчально-методичного комплексу «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК». У 2009/2010 н.р. спільними зусиллями керівництва університету, фахівців-консультантів з ІТ-технологій і колективу кафедри банківської справи впроваджено у навчальний процес підготовки студентів навчально-методичний комплекс «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК» на базі реально функціонуючої автоматизованої системи банку. Активно використовується комплекс розроблених ситуаційних завдань, лабораторних робіт і тренінгів за окремими навчальними дисциплінами циклу дисциплін професійної підготовки. Студенти мають можливість доступу через мережу Інтернет до серверу (в форматі 24/7 роботи ПК) для виконання індивідуальних лабораторних робіт і проведення комплексного міжпредметного тренінгу. Функціонує сайт кафедри, що має вихід до соціальних мереж з метою забезпечення своєчасного доведення інформації до студентів та їх батьків, а також дозволяє реалізувати зворотній зв’язок з випускниками попередніх років та роботодавцями. Даний підхід реалізується через ефективне функціонування філії кафедри банківської справив структурі ПАТ «БАНК «ГРАНТ»та врахування особистісних і професійних вимог до майбутніх фахівців з боку потенційних роботодавців. Посилання на сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ Вчені кафедри підготували понад 45 монографій, підручників, навчальних посібників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф МОН України. Колективом кафедри підготовлено перший в Україні електронний підручник (мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого користування) з базової навчальної дисципліни «Гроші та кредит», який покладено в основу формування науково-методичного комплексу забезпечення даного навчального курсу. 

Філія кафедри «Банківська справа» ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
• ПАТ “Східно-Український Банк “ГРАНТ”;

Наукова співпраця:
• Університет банківської справи (м. Київ)
• Харківський банківський союз

Творча співдружність:
• ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• ПАТ «УкрсоцБанк», UniCredit Bank;
• ПАТ «УкрСиббанк»;
• ПАТ «МЕГАБАНК»;
• ПАТ «ОТП Банк»;
• ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;
• ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»;
• ПАТ “Східно-Український Банк “ГРАНТ”.

Напрями співробітництва:
• Проведення тематичних студентських конкурсів;
• Ділові ігри та реалізація проектів професійного спрямування;
• Семінари та тренінги для викладачів, аспірантів і студентів;
• Взаємодія на етапах проходження практики (стажування) студентами;
• Робота фахівців у складі Державної екзаменаційної комісії;
• Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів;
• Працевлаштування випускників кафедри.

На кафедрі працює 11 викладачів, у тому числі 3 професора, докторів економічних наук за профілем кафедри (3 доктори наук – за науковою спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – за основним місцем роботи), 8 доцентів, кандидата наук, а також 3 аспіранта (доктора філософії PhD), більшість з яких має практичний досвід роботи у фінансових установах. Наукова діяльність кафедри зорієнтована  на виконання госпдоговірних  та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється підготовка та публікація монографій, статей у фахових журналах, реферованих виданнях, збірниках наукових робіт та тез доповідей на науково-практичних конференціях. Пропозиції за результатами наукових розробок в межах виконання одинадцяти госп.договірних тем за профілем кафедри впроваджено в практичну діяльність замовників (ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «БАНК «ГРАНТ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ» та ін.»), які знайшли відображення в структурі лекційного і практичного матеріалу навчальних курсів, що забезпечують формування професійних компетентностей майбутніх випускників 

Напрямки наукових досліджень:
• забезпечення стабільних умов функціонування банківського сектору економіки України;
• компетентність фахівців і реалізація грошово-кредитної політики в Україні;
• удосконалення системи управління стійкістю банку;
• формування системи ризик-менеджменту банку на етапі глобалізації фінансових відносин;
• забезпечення фінансової стабільності економічних агентів на етапі структурних трансформацій;
• формування механізму попередження дестабілізації функціонування економічних суб’єктів;
• управлінські технології та їх впровадження у діяльність банку.

Наші студенти:
• переможці (Дипломи I та II ступеня) Першого відкритого регіонального турніру з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації;
• переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук;
• переможці і призери ІІ-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності “Банківська справа”;
• переможці і призери міського конкурсу студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»;
• постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків, XII Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, конкурсу відео-робіт на тему «Фінансова грамотність».


Кафедра митної справи та оподаткування

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, доцент,
президент благодійної організації «Волонтери:Дорослі-Дітям»
Тищенко Вікторія Федорівна

Рік заснування кафедри – 2003 р. Кафедра митної справи та оподаткування здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами: «Митний контроль» (магістратура) та «Митна справа» (бакалаврат) – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Податковий контроль те регулювання бізнесу» (бакалаврат) – спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Сайт кафедри митної справи та оподаткування 

Викладачі кафедри митної справи та оподаткування

Кафедра митної справи та оподаткування – це 11 викладачів – 2 доктори економічних наук, 1 професор, 7 кандидатів економічних наук, 8 доцентів – всі професіонали та знавці своєї справи, мають досвід наукової та практичної роботи. В складі кафедри практикуючі митні брокери. _____________________________________________________________________________ Місія кафедри – це виховання сучасної спільноти компетентних фахівців та професіоналів своєї справи – яскравих особистостей, які прагнуть своєю професійною діяльністю втілювати в життя принципи інноваційного зростання, соціальної відповідальності та стратегічного мислення. _____________________________________________________________________________

Магістерська програма «Митний контроль» – це програма підготовки компетентних фахівців, здатних до наукової та практичної діяльності в галузі здійснення митних операцій, митного оформлення, застосування митних процедур та митного контролю в правовому полі законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.

Презентація магістерської програми «Митний контроль»

Бакалаврська програма «Митна справа» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з митної справи – інспекторів митної служби, митних брокерів, менеджерів по роботі з митницею, митних перевізників, фахівців з митного оформлення та фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Програма митна справа передбачає всебічне навчання у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, митної логістики та митного оподаткування.

Презентація бакалаврської програми «Митна справа» 

Освітні програми «Митний контроль» та «Митна справа» відкриті у 2018 році вперше у Харкові та є унікальними – започатковані за підтримки професіоналів-практиків митної справи, за згодою Державною фіскальної служби України у Харківській області про підготовку фахівців для митних органів, на потужній навчальній та науково-дослідній базі кафедри з податкового законодавства України.

Бакалаврська програма «Податковий контроль та регулювання бізнесу» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з оподаткування – консультантів з податків і зборів, податкових агентів, державних податкових інспекторів, податкових ревізорів-інспекторів, економістів з податків і зборів. Програма передбачає всебічне навчання у сфері обліку і оподаткування.

Презентація бакалаврської програми «Податковий контроль та регулювання бізнесу»

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських освітніх програм кафедри митної справи та оподаткування:

 • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, спрямованість на зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків;
 • відповідальність перед майбутніми фахівцями, партнерами та суспільством;
 • якісна підготовка професіоналів митної справи та митного оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • підтримка програм науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень;
 • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення (віртуальна митниця на базі QDPro);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу в митній компанії;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах).

Наукова діяльність кафедри:

Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю.Б.Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України, Палатою податкових консультантів. Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в митних та податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.

Аспірантура та докторантура:

На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук за ліцензованими в ХНЕУ ім. Семена Кузнеця спеціальностями: http://www.hneu.edu.ua/Postgraduate_Study

За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.

Контактна інформація:

м. Харків, пр. Науки, 9-А, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Лекційний корпус, 3 поверх, к. 33 (057)702 18 36 (3 64)

Web site: http://www.kaffinop.hneu.edu.ua/
e-mail: kafnalog@hneu.edu.ua
facebook: https://www.facebook.com/groups/nalogy.hneu/
instagram: nalogy_hneu


Кафедра фінансів

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, професор
Журавльова Ірина Вікторівна

Кафедру фінансів було започатковано у 1994 р. Свідоцтвом якості підготовки фінансистів кафедрою є постійнозростаючий попитна них як з боку органів державного управління, наукових і вищих навчальних закладів країни, так і з боку суб’єктів підприємництва, банків, фінансових компаній, міжнародних організацій і фірм. Випускники кафедри задовольняють потреби фінансово-кредитної системи України, працюючи: на великих, середніх або малих підприємствах на посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків та менеджерів у службах контролінгу; у державних органах влади, фінансових управліннях, управліннях Державної казначейської служби України, органах Державної аудиторської служби України, Державній фіскальній службі, Національному банку та банках України, у відділах боротьби з економічною злочинністю. Для студентів на кафедрі надається можливість:

 • здобути європейський магістерський ступінь;
 • to study in a foreign language;
 • проходити безперервну комп’ютерну підготовку;
 • набути здатність до працевлаштування в конкурентному ринковому середовищі;
 • співпрацювати з викладачами високого наукового рівня та педагогічної кваліфікації.

Підприємства, на яких працюють наші випускники: ПАТ «САН ІнБев Україна»; ПАТ «Укргазвидобування»; ДП «ХРЗ « Протон»; ТОВ «Енергоконсалт»; КП «Жилкомсервіс»; СК «Нафтагазстрах»; ТОВ «Автотрейд-експорт»; ПАТКБ «Правекс-банк»; ПАТКБ «Приват-банк»; Українська виробничо-торгова компанія; ТОВ «Роганський м’ясокомбінат»; ТОВ «Импульспромсеть»; ТОВ «Теплохолодсервис»; ПСП «Исток»; ТОВ «ТБ «СЛОБОЖАНКА»; ТОВ «ТРК «Агротехсервіс плюс»; ТОВ «НПП Укрпродресурс»; ТОВ «Етикс»; ПАТ «Альфа-Банк»; ТОВ «Втормент-Харьків»; ТОВ «Глобал Білгі»; ЗРО «Квант»; ТОВ «Менпауер Україна»; ТОВ «АНК»; Банк «Ренесанс Капітал» та ін.. 

Контактний телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-79). 
Web site: www.kaffin.hneu.edu.ua
e-mail: kaffin@hneu.edu.ua
facebook: https://www.facebook.com/kaffinhneu/ 
instagram: kaffin_hneu

3. Умови для навчання на факультеті

Навчальний процес повністю технічно забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за профільними дисциплінами, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій. Створено відповідні умови для якісного проведення навчального процесу, забезпечено функціонування навчально-лабораторної бази шляхом впровадження по кафедрі «Банківська справа» програмно-методичного комплексу «Віртуальний банк» на базі автоматизованої банківської системи АКБ «Базис» у структурі навчального процесу підготовки студентів, який включає: серверну базу даних та дві програми-клієнти «ABS» та «Payments». Студенти після закінчення навчання за програмно-методичним комплексом «Віртуальний банк» отримують сертифікати.

На кафедрі фінансів з 2012 р. також упроваджено програмно-методичний комплекс «Віртуальна біржа» спільно з Брокерським домом «Открытие», компанією, що надає послуги у здійсненні торгових операцій з цінними паперами на українському фондовому ринку. Студенти, які пройшли навчання за програмою «Віртуальна біржа», володіють знаннями у сфері брокерського обслуговування та інтернет-трейдингу.

Зважаючи на вимоги часу та потреби роботодавців, на факультеті організовано додаткові заняття з іноземної мови з можливістю отримання сертифіката ВЕС Кембріджського університету, що є підтвердженням високого рівня володіння діловою англійською мовою.

Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань, активно використовується модель «віртуальний банк», а також проводиться моделювання процесів управління грошовими потоками, моделювання роботи різних типів суб’єктів господарювання та державних структур.

Факультет має свою читальну залу, яка знаходиться в науково-бібліотечному корпусі, кімн. 707. В приміщенні створені комфортні умови для роботи з літературою, воно укомплектоване фаховою літературою та обладнане комп’ютерами, які підключені до локальної мережі університету та Internet, що дозволяє здійснювати оперативний пошук необхідної літератури та документів з усіх навчальних дисциплін.

З метою підвищення якості самостійної роботи студентів кожна кафедра факультету має персональні навчальні системи за всіма дисциплінами, які представлені на сайті дистанційного навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

Крім того, кафедрами укладено договори про співробітництво з промисловими підприємствами та профільними установами, в межах регіону і України. Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів.

Факультет співпрацює із закордонними організаціями, а саме:

 • у межах укладеного у 2008 році договору між ХНЕУ ім. С.Кузнеця та Уральським державним технічним університетом щодо актуальних проблем оподаткування;
 • з Опольським університетом (м. Ополе, Польща) з питання організації міжнародного туру олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування»;
 • з Державною вищою техніко-економічною школою Інституту економіки і управління (м. Ярослав, Польща) з питань міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти;
 • з Федеральним державним автономним освітнім закладом вищої професійної освіти «Бєлгородський державний дослідницький університет» з питань підвищення ролі органів місцевого самоврядування у розвитку суспільства;
 • з Мінським державним економічним університетом  з питань викладання російської мови та мовної підготовки;
 • з Університетом ім. Люм’єра Ліон 2 з факультетом економічних наук та управління, з питань спільної програми підготовки студентів.

Студенти факультету мешкають у гуртожитку № 7. У гуртожитку працюють комп’ютерні класи, аудиторії для занять та підготовки до них, спортзал, пральня, душові кімнати.

4. Основні програми факультету

Базова вища освіта – за освітнім ступенем бакалавр.

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

Спеціальність 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 071 ”Облік і оподаткування“:

Термін навчання – 4 роки на базі повної середньої освіти; 2 роки на базі середньої спеціальної освіти.

Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання 1 рік 4 місяці, на базі диплома освітнього ступеня бакалавра:

Спеціальність 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування“:

5. Основні методи викладання та навчання на факультеті

Основними формами організації навчального процесу на факультеті є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи.

Навчальні заняття проводяться у вигляді: лекцій; лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних занять; консультацій; тренінгів.

Лекція – основна форма навчальних занять, передбачених для засвоєння теоретичного матеріалу. Читання лекцій проводиться професорами, доцентами та старшими викладачами у відповідно обладнаних приміщеннях з використанням сучасних мультимедійних засобів. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Лабораторні заняття передбачають розвиток у студентів практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, комп’ютерною технікою. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їх практичного застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно сформульованих завдань. Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних демонстраційними засобами навчання та комп’ютерною технікою у формі ділових ігор, ігрового проектування або вирішення ситуаційних завдань.

Семінарські заняття проходять у вигляді дискусії з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань – есе. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться викладачем згідно з графіком його роботи з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних здібностей.

Консультація проводиться викладачем індивідуально або для групи студентів. За змістом розрізняють такі види навчальних консультацій: консультації з дисциплін, які вивчається; передекзаменаційні; для студентів перед початком практики; з питань виконання дипломної роботи (проекту). На індивідуальній консультації студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення з наявних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації проводяться згідно графіка затвердженого завідуючим кафедрою.

Самостійна робота студента – це запланована навчальна та наукова робота, яка виконується за завданням викладача під його науково-методичним керівництвом у час вільний від обов’язкових навчальних занять і передбачає підготовку до участі у науково-практичних конференціях й семінарах; підготовку критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою; пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою навчальної дисципліни; аналітичний розгляд наукових публікацій; написання курсової роботи (проекта). Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студентів метою якого є створення умов для розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів та підвищення рівня їх теоретичної підготовки через поглиблення і закріплення знань які вони одержують в процесі навчання. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін передбачають моделювання бізнес-процесів, розробку програмних продуктів, написання аналітичних звітів, аналіз практичних ситуацій, проведення власних досліджень по науковій тематиці, яка затверджена кафедрою з подальшим використанням результатів цих досліджень у курсових та дипломних роботах(проектах).

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Обсяги практики визначаються відповідними галузевими стандартами з напрямів підготовки фахівців. Залежно від конкретного напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації студенти проходять навчальну, виробничу, а також переддипломну практики.

Практична підготовка передбачає безперервність і послідовність ії проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань, умінь і компетентностей відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів освіти. Зміст і послідовність практичної підготовки студентів визначається наскрізною програмою практики, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програмі підготовки бакалавра та магістра. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні».

Дисципліни на факультеті викладаються українською, російською, англійською мовами.

Протягом семестру на факультеті ведеться оцінювання сформованих складових професійних компетентностей студентів, які відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій України, з кожної дисципліни.

Система оцінювання включає поточний контроль успішності студентів, який ведеться за допомогою електронного журналу, та підсумковий/семестровий контроль результатів навчання, також оцінювання результатів практик і дипломних, курсових проектів, державну атестацію.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів згідно 100-бальної накопичувальної системи оцінювання.

Підсумковий або семестровий контроль проводиться у формі заліку чи іспиту, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу.

На четвертому курсі студенти складають державний екзамен з іноземної мови, виконують випускну бакалаврську дипломну роботу. При виконанні навчального плану та успішному проходженні державної атестації, студенту присвоюється кваліфікація та видається диплом бакалавра за спеціальністю.

Після закінчення бакалаврату студенти мають можливість приймати участь у конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Закінчується навчання в університеті написанням магістерської дипломної роботи, після успішного захисту якої випускникам присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом магістра з отриманої спеціальності.

6. Місцева шкала виставлення оцінок

У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця використовується стобальна шкала оцінювання знань студентів (від 1 до 100 балів). Перетворення оцінок зі шкали ХНЕУ ім. С.Кузнеця на національну шкалу України та на рейтинг за шкалою оцінок ECTS наведено нижче:

За шкалою навчального закладуЗа шкалою ECTSЗа національною шкалою
90–100Авідмінно
82–89Вдобре
74-81Cдобре
64–73Dзадовільно
60-63Eзадовільно
40–59FXнезадовільно
0–39Fнезадовільно